Bacaan Ayat Kursi Beserta Artinya Lengkap

Bacaan Ayat Kursi Beserta Artinya - Ayat kursi adalah salah satu potongan ayat dari Surah Al-Baqarah Ayat 255 dan merupakan ayat agung yang ada di dalam Al-Qur'an. Semua ayat dalam Al-Quran istimewa, namun Ayat kursi merupakan ayat yang istimewa karena merupakan pemimpin ayat Al-Quran, dan keajaiban di dalam ayat kursi sungguh luar biasa.

Kandungan Surat Al-Baqarah Ayat 255 ini memiliki keutamaan yang sangat luar biasa, terlebih lagi makna didalamnya. Dimana ayat kursi terkandung makna dan pegangan seorang muslim sehingga berani menghadapi semua tantangan hidup. Ayat kursi sering dibaca dalam acara keagamaan dan juga setelah sholat.

Mengapa disebut dengan ayat kursi? karena di dalam ayat kursi terdapat kalimat atau kata "Kursiyyuhu". Makna asal dari Al-Kursi adalah Al-'Ilmu (Ilmu), dan para ulama sering di sebut dengan al-karaasi, karena mereka adalah orang-orang yang dijadikan pegangan atau sandaran. Begitu juga dengan Al-Kursi (kursi atau tempat duduk), dan hal ini seperti firman Allah Swt Az-Zumar ayat 67.

Nah, berikut ini adalah bacaan dari Ayat kursi atau surat al-Baqarah ayat 255 beserta arab latin dna juga artinya.

Bacaan Doa Ayat Kursi Beserta Artinya

Berikut bacaan do'a Ayat Kursi atau Surat Al-Baqarah Ayat 255 beserta artinyaArab Latin: Allahu laa ilaaha illa huwal hayyul qayyumu. Laa ta’khudzuhuu sinatuw wa laa nauum. Lahuu maa fissamaawaati wa maa fil ardhi. Man dzal ladzii yasfa’u ‘indahuu illaa bi idznihi. Ya’lamu maa baina aidiihim wa maa khalfahum. Wa laa yuhithuuna bi syai-in min ‘ilmihii illaa bi maasyaa-a. Wasi’a kursiyyuhussamaawaati wal ardha. Wa laa ya-udhuu hifzhuhumaa wahuwal ‘aliyyul azhiim

Artinya: Allah, tidak ada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia Yang Hidup kekal lagi terus menerus mengurus (makhluk-Nya); tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaan-Nya apa yang di langit dan di bumi. Tiada yang dapat memberi syafa'at di sisi Allah tanpa izin-Nya? Allah mengetahui apa-apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah melainkan apa yang dikehendaki-Nya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Dan Allah tidak merasa berat memelihara keduanya, dan Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.

Tafsir Ayat Kursi (Surat Al-Baqarah Ayat 255)

Tafsir al-Jalalain: (Allah, tak ada Tuhan), artinya tak ada ma`bud atau sembahan yang sebenarnya di alam wujud ini, (melainkan Dia Yang Maha Hidup), artinya Kekal lagi Abadi (dan senantiasa mengatur), maksudnya terus-menerus mengatur makhluk-Nya (tidak mengantuk) atau terlena, (dan tidak pula tidur. Milik-Nyalah segala yang terdapat di langit dan di bumi) sebagai kepunyaan, ciptaan dan hamba-Nya. (Siapakah yang dapat), maksudnya tidak ada yang dapat (memberi syafaat di sisi-Nya, kecuali dengan izin-Nya) dalam hal itu terhadapnya. (Dia mengetahui apa yang di hadapan mereka), maksudnya di hadapan makhluk (dan apa yang di belakang mereka), artinya urusan dunia atau soal akhirat, (sedangkan mereka tidak mengetahui suatu pun dari ilmu-Nya), artinya manusia tidak tahu sedikit pun dari apa yang diketahui oleh Allah itu, (melainkan sekadar yang dikehendaki-Nya) untuk mereka ketahui melalui pemberitaan dari para Rasul. (Kursinya meliputi langit dan bumi) ada yang mengatakan bahwa maksudnya ialah ilmu-Nya, ada pula yang mengatakan kekuasaan-Nya, dan ada pula Kursi itu sendiri yang mencakup langit dan bumi, karena kebesaran-Nya, berdasarkan sebuah hadis, "Tidaklah langit yang tujuh pada kursi itu, kecuali seperti tujuh buah uang dirham yang dicampakkan ke dalam sebuah pasukan besar (Dan tidaklah berat bagi-Nya memelihara keduanya), artinya memelihara langit dan bumi itu (dan Dia Maha Tinggi) sehingga menguasai semua makhluk-Nya, (lagi Maha Besar).

Tafsir Quraish Shihab: Hanya Allahlah yang berhak untuk disembah. Dia hidup kekal dan terus-menerus mengurus makhluk ciptaan-Nya tanpa pernah lalai. Dia tidak pernah ceroboh atau tidur, sebab Dia tidak memiliki sifat kekurangan. Hanya Dialah yang memiliki langit dan bumi, tidak ada seorang pun yang menyertai-Nya. Maka dari itu, tak seorang makhluk pun dapat memberi syafaat kepada yang lainnya kecuali dengan izin Allah. Allah Swt. mengetahui segala sesuatu yang telah dan akan terjadi. Tidak ada seorang pun mampu mengetahui ilmu Allah kecuali orang-orang yang dipilih-Nya. Kekuasaan-Nya sangat luas, meliputi langit dan bumi. Tidak sulit bagi-Nya mengatur itu semua, sebab Dia terhindar dari sifat kurang dan lemah, dan Mahaagung dengan kekuasaan-Nya.

Referensi: https://tafsirweb.com/37567-ayat-kursi.html

Share this :

0 Response to "Bacaan Ayat Kursi Beserta Artinya Lengkap"

Post a Comment